Vår visjon

We believe in the power of humankind and in human kindness. We believe we can and will change for the better – through awareness and growth of the mind and developing new behavior.

I dette tiåret vil vi oppleve store endringer. Lokalt og globalt har vi forpliktet oss til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

For å lykkes med bærekraft, trenger vi værekraft. Værekraft er den indre styrken som gjør at vi klarer å håndtere alle utfordringer som møter oss i livet.

Dette handler altså om deg og meg. Ved å bli bevisst hvorfor og hvordan vi – hver og en – må bidra, vil vi forstå hva vi kan gjøre. Ved å erkjenne at alt henger sammen, både i naturen og oss mennesker imellom, kan vi sette en ny standard for hvordan vi fra nå av skal ta bedre vare på planeten vår. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og kan leve rike og gode liv uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. Din fremtid, vår fremtid og eksistensen til din bedrift er avhengig av det.

I dette tiåret vil vi oppleve store endringer. Norge har forpliktet seg til nesten å halvere sine CO2 utslipp og innfri sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Ved å erkjenne at alt henger sammen, både i naturen og oss mennesker imellom, kan vi sette en ny standard for hvordan vi fra nå av skal ta bedre vare på planeten vår. Din fremtid, vår fremtid og eksistensen til din bedrift er avhengig av det.

Dette handler om deg og meg. Ved å bli bevisst hvorfor og hvordan vi – hver og en – må bidra, vil vi forstå hva vi kan gjøre. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og kan leve rike og gode liv uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner.

VÅR Misjon

WeMe utvikler nye, skalerbare løsninger som bidrar til at vi evner å lede oss selv og andre til bedre helse, økt tilpasningsevne og bedre resultater.

VÅre verdier

Hvordan vi vil vise vei

 • VEKST: Vi styrker endringskraft.
  Kun gjennom bevisstgjøring og vekst vil vi fullt ut kunne engasjere oss og ta ansvar for å finne ny kunnskap om hvordan vi kan leve godt og i pakt med naturen.
  WeMe utforsker og utfordrer potensialet i oss alle. Med innsikt og kunnskap om vår adferd tilbyr WeMe løsninger som bidrar til endring, ansvarlig vekst og personlig utvikling.
 • FRIHET: Vi styrker værekraft.
  Vi tror emosjonell, mental og fysisk helse er helt grunnleggende for å kjenne på et ektefølt engasjement når vi skal skape muligheter i eget liv – og for andre.
  WeMe sine løsninger skal inspirere og engasjere oss alle til å til å bli mer autentiske, så vi opplever en følelse av frihet i eget liv.

 • KJÆRLIGHET: Vi styrker livskraft.
  Vi tror at ren kjærlighet har en enorm kraft som forener oss og overvinner alt. Vi er en del av alt – og alt er en del av oss.
  Med kjærlighet som drivkraft ønsker vi å skape løsninger som bidrar til trygghet, glede, lek og balanse i livet – slik at vi alle kan leve sunne og produktive liv.

Vår historie

En ny hverdag

WeMe er et norskt “up and coming” oppstartsselskap som utvikler en banebrytende tilnærming for å fremme medarbeideres fysiske, mentale og emosjonelle helse.

WeMe består av et team satt sammen for å møte fremtidens utfordringer med en unik kombinasjon av kompetanse innen forretningsdrift, rådgivning og coaching.

For å møte kravet til endringstakten fremtiden krever av oss fremhever vi både individuelle og organisatoriske endringsprosesser.

Vårt navn

Om deg, meg og oss

Navnet WeMe er inspirert av en installasjon av kunstneren Julia Vance. Hun ville løfte frem universelle temaer som tilhørighet, vennskap og identitet og samtidig berøre temaet økologi og menneskets felles ansvar for å ta vare på naturen. I sin skulptur WE-ME fanget hun fysisk ideen om skiftet og tilhørigheten mellom gruppetilhørigheten (WE) og individet (ME).

Visjon og Misjon

Visjon

WeMe gjør bærekraft enkelt

Misjon

Med kunnskapsformidling skal WeMe skape en bevissthet i enkeltindividet som stimulerer menneskets endringskraft og WeMe skal fasilitere grønn vekst i bedrifter til det beste for bedriften, enkeltindividet og planeten vi bor på.

Vår verdier

Hvordan vi vil vise vei

Vi skal alltid reflektere våre grunnverdier:

 • Modige; endringer krever mot, både i ord og handling, og vi skal våge å utfordre oss selv i minst like stor grad som vi våger å utfordre andre.
 • Ansvarlige; når vi erkjenner at alt henger sammen og ved å ta aktivt ansvar for våre handlinger, definerer vi vår egen utvikling og vi bidrar til å definere utviklingen av alt vi er en del av.
 • Utforskende; vi må våge å utfordre våre sosiale normer og etablerte sannheter for å finne nye svar på
 • Inspirerende; utvikling og vekst skjer når vi er motiverte, og ved å inspirere vil vi bidra til å skape en bærekraftig endringskraft.

For oss er en grunnpilar i livet ønsket om å overlevere kloden til kommende generasjoner i bedre stand enn det den var da vi kom inn i den.

Våre verdier skal gjenspeiles i handling. Her kan du lese mer om våre leverandører og hvorfor vi har valgt å samarbeide med dem.

Vår historie

En ny hverdag

WeMe er et team satt sammen for å møte fremtidens utfordringer med en unik kombinasjon av kompetanse innen forretningsdrift, rådgivning og coaching.

For å møte kravet til endringstakt fremtiden krever av oss vil vi fremheve både individuelle og organisatoriske endringsprosesser.

Vårt navn

Om deg, meg og oss

Navnet WeMe er inspirert av en installasjon av kunstneren Julia Vance. Hun ville løfte frem universelle temaer som tilhørighet, vennskap og identitet og samtidig berøre temaet økologi og menneskets felles ansvar for å ta vare på naturen. I sin skulptur WE-ME fanget hun fysisk ideen om skiftet og tilhørigheten mellom gruppetilhørigheten (WE) og individet (ME).

Jan Strøm

Jan Strøm

CO-FOUNDER / DAGLIG LEDER

+47 916 90 917
jan@weme.eco

LinkedIn

Linda Krog Ødegaard

Linda Krog Ødegaard

CO-FOUNDER

+47 99 09 89 81
linda@weme.eco

LinkedIn

Rune Kroken

Rune Kroken

CO-FOUNDER

+47 47 90 01 85
rune@weme.eco

LinkedIn

Dan Ove Skaalerud

CTO

+47 911 21 940
dan@weme.eco

LinkedIn

Arne Peder Blix

BOARD MEMBER
Entrepreneur, investor,
AccA Invest AS

Trine Åldstedt

BOARD MEMBER
Entrepreneur, trinealdstedt.no

Anders Dysvik

ADVISORY BOARD
Professor Org. Behaviour, Dean EMBA
Norwegian Business School / BI

Anniken Andersen

ADVISORY BOARD
Cognitive Behaviour Therapist,
Specialized Clinical Psychologist.
Oslo University Hospital / OUS

Christian Thindberg

ADVISORY BOARD
CTO, Statistics Norway / SSB

Michael Eklund

ADVISORY BOARD
Behaviour Specialist,
Project manager
Uppsala University Hospital

Per-Magnus Thompson

ADVISORY BOARD
Assoc. Professor Org. Psychology
Specialized Clinical Psychologist
Norwegian Business School / BI