BRUKERVILKÅR FOR PRODUKTER OG TJENESTER INKLUDERT GO.WEME.ECO

Disse brukervilkårene («Vilkår») gjelder for alle brukere, besøkende og andre som har tilgang til eller benytter våre produkter og tjenester («Bruker»).

Vi oppfordrer våre Brukere til å lese og sette seg inn i disse Vilkårene. Vilkårene gjelder for all bruk av produktene og tjenestene levert av WeMe Facilitators AS, herunder weme.eco, go.weme.eco, våre tester, kurs, eventer, samtaletilbud og enhvert annen tilknyttet produkt eller tjeneste («Tjeneste»).

go.weme.eco og alle våre øvrige Tjenester eies av WeMe Facilitators AS (org. nr. 924 815 744), med adresse Kari Trestakks vei 3, 1338 Borgen.

Din tilgang til og bruk av go.weme.eco-appen, samt våre øvrige Tjenester, forutsetter at du aksepterer våre Vilkår.

Spørsmål om våre Vilkår eller Tjenester kan sendes på e-post til hello@weme.eco.

Personvern og data

Se vår personvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre Brukere. Du samtykker i at din bruk av våre Tjenester er underlagt våre personvernregler.

All data som Brukerne oppgir eller genererer gjennom bruk av våre Tjenester eies av WeMe Facilitators AS. Dette er dog ikke til hindrer for at Bruker kan benytte sine rettigheter ved å kreve sletting av personopplysninger. Ta i så fall kontakt med arbeidsgiver, som er vår avtalepart for Brukers bruk av våre tjenester og produkter.

Ansvarsfraskrivelse

Brukerne av våre Tjenester benytter disse på eget ansvar og egen risiko, og WeMe Facilitators AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser som måtte påføres den enkelte som følge av valg som gjøres etter bruk av Tjenestene.

Tjenestene er ment som ledelses- og selvhjelpsverktøy med veiledning fra vårt fag-team i tilfeller det blir forespurt. Dette innebærer at Bruker må gjøre en selvstendig vurdering av de råd og anbefalinger man mottar gjennom Tjenestene, og hvordan de faglige råd som mottas skal brukes, er opp til den enkelte Bruker selv. Du godtar at Tjenestene leveres til deg «as is» uten noen garantier av noe slag, og WeMe Facilitators AS eller våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting eller person, tap av data, eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenestene, eller som følge av manglende leveranse av Tjenestene.

Brukerne er selv fullt ut ansvarlig for å vurdere behov for om andre former for hjelp, f.eks. gjennom helsevesenet, er nødvendig i sin situasjon, og WeMe Facilitators AS tar ikke noe ansvar i denne forbindelse.

Bruker

Brukere av våre Tjenester er som et utgangspunkt forbeholdt foretak, organisasjoner, offentlige aktører eller andre kommersielle aktører og dets medarbeidere (som inkluderer ledere), der det foreligger skriftlig avtale om bruk med WeMe Facilitators AS. Brukere kan ta i en tidsbegrenset periode bruke våre Tjenester, uten forutgående skriftlig avtale, der dette er hensiktsmessig for å prøve våre Tjenester forut for en beslutning om å inngå skriftlig avtale med WeMe Facilitators AS.

Bruker plikter å oppgi korrekte opplysninger ved bruk av Tjenestene og er ansvarlig for at alle opplysninger som oppgis er sannferdige og nøyaktige. Det tillates ikke å opptre på vegne av andre personer eller aktører uten en særskilt skriftlig avtale med WeMe Facilitators AS.

Brukere av våre Tjenester kan ikke være under 16 år.

Eventuelle passord tilknytter brukerprofil i våre Tjenester er personlig, og du er selv ansvarlig for at dette ikke gjøres tilgjengelig for andre.

Vi forbeholder oss retten til å slette, suspendere eller deaktivere en Bruker dersom det anses nødvendig, enten som følge av misbruk av våre Tjenester, eller dersom Bruker på annen måte opptrer i strid med våre Vilkår. Dersom vi anser dette som nødvendig utløses ingen krav på kompensasjon. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen din, vil din rett til å bruke våre Tjenester opphøre umiddelbart.

Åndsverk / opphavsrett

Tjenestene, og deres innhold og funksjonalitet, eies i sin helhet av WeMe Facilitators AS og er beskyttet av åndsverkloven. Alle immaterielle rettigheter tilhører WeMe Facilitators AS, og det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge innhold, programvare, funksjoner, produkter, tjenester eller annet som er beskyttet eiendom for WeMe Facilitators AS. Brudd på disse rettighetene eller annet misbruk av beskyttede rettigheter kan medføre erstatningsansvar.

Dette punktet er ikke til hinder for ordinær deling av generell informasjon om tjenesten, innhold i sosiale medier, etc.

Innholdsproduksjon

Bruker plikter å påse at det innhold man genererer ved bruk av Tjenestene ikke er upassende, at det er lovlig og relevant i relasjon til Tjenestenes formål. Det er ikke lov å publisere innhold som i seg selv er, eller som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter til WeMe Facilitators AS eller andre. Det er forbudt å publisere diskriminerende innhold eller å utlevere personopplysninger om andre. Innhold som publiseres i strid med dette punktet, må påregnes slettet eller endret uten varsel.

Konfidensialitet i forhold til andre Brukeres opplysninger

Som Bruker av våre Tjenester vil du kunne få tilgang til opplysninger om andre Brukere. Du forplikter deg til full konfidensialitet vedrørende de opplysninger du blir kjent med om andre Brukere. Slikt innhold kan følgelig ikke på noen måte deles i sosiale medier, eller på annen måte deles eller offentliggjøres uten den aktuelle Brukers skriftlige samtykke.

Avvikling av tjenestene og endringer av Vilkårene

WeMe Facilitators AS kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av Tjenestene som tilbys, uten at dette medfører rett til noen form for kompensasjon.

WeMe Facilitators AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Vilkårene. Oppdaterte Vilkår vil bli gjort tilgjengelig i go.weme.eco. Dersom endringene i Vilkårene etter vår vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på go.weme.eco minimum 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av Tjenesten etter at endringene i Vilkårene er gjort tilgjengelig på go.weme.eco godtar du å være bundet av de oppdaterte Vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye Vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Lenker til andre nettsteder

Våre Tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av WeMe Facilitators AS.

WeMe Facilitators AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at WeMe Facilitators AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernerklæring for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Lovvalg og verneting

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Oslo tingrett er rett verneting.

Dokumentet er sist oppdatert 04.01.2023.